Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen
De webshop www.auto-diagnose-apparatuur.be wordt uitgebaat door de BV SANDERS PARTS, met zetel te 9310 Meldert, Vossenhofsweg 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0476.893.570 (hierna “Sanders Parts”).
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“de Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Sanders Parts geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze Voorwaarden dewelke zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door Sanders Parts schriftelijk zijn aanvaard.

Sanders Parts kan op elk ogenblik de Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat de Klant de Voorwaarden heeft aanvaard.
Indien één van deze bepalingen om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 2 – Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3 – Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sanders Parts niet. Sanders Parts is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sanders Parts is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sanders Parts. Sanders Parts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel.

Artikel 4 – Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via de webshop worden geleverd op adressen gelegen in de Benelux, Frankrijk & Duitsland. De Klant kan er ook voor kiezen om de bestelde artikelen af te halen in het magazijn van Sanders parts.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de artikelen op het door de Klant opgegeven adres geleverd binnen de 30 kalenderdagen na bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Sanders Parts;

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant van zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is), de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. De Klant zal het artikel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. Van zodra een diagnosetoestel wordt geregistreerd op de Klant, vervalt het herroepingsrecht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.auto-diagnose-apparatuur.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Sanders Parts de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. Per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

De Klant moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Sanders Parts heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant is op tijd als hij de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten voor het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Sanders Parts alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Sanders Parts de artikelen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Sanders Parts betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er in dat geval geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Garantie
Sanders Parts is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het artikel en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voormelde levering. De Klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Sanders Parts mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Sanders Parts in te stellen.

De Klant kan in geen geval aanspraak maken op de garantie voor normale slijtage van het artikel, in het geval van abnormaal gebruik, bij het niet naleven van de onderhoudsinstructies of bij beschadiging van het artikel door opzet of nalatigheid.

Artikel 7 – Privacyverklaring
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Sanders Parts.

Artikel 8 – Klachten
Eventuele problemen of klachten kunnen gemeld worden bij Sanders Parts via volgend e-mailadres: info@sandersparts.be

Artikel 9 – Diverse bepalingen
Het nalaten op gelijk welk moment door Sanders Parts om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. In het geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van Sanders Parts bevoegd, dan wel de rechtbanken van de woonplaats van de Klant zo die een particulier is.